§ 1

Strony Umowy

 1. Niniejszy Regulamin dotyczący Ogólnych Warunków Umownych ("Regulamin") stanowi integralną część umowy ("Umowa") pomiędzy Astroom Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 11, 70-470 Szczecin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535818, NIP: 851-318-06-49, w przedmiocie korzystania z portalu internetowego www.wrozka.tv oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług ("Astroom Sp. z o.o.") oraz użytkownikami ("Użytkownik") i wiąże strony zgodnie z art. 384 kodeksu cywilnego.
 2. Astroom Sp. z o.o. jest administratorem portalu internetowego www.wrozka.tv, ("Platforma"). Działalność Astroom Sp. z o.o. polega na pośredniczeniu w nawiązywaniu kontaktu pomiędzy Użytkownikami a dowolnie wybranymi doradcami ezoterycznymi za pośrednictwem internetu ("Usługi Wrozka.tv").

§ 2

Obowiązywanie Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady i tryb współpracy w ramach Platformy i dołączonych do niej platform partnerskich oraz zasady świadczenia Usług Wrozka.tv przez Astroom Sp. z o.o..
 2. Użytkownik zatwierdza Regulamin kliknięciem w trakcie zakładania konta na Platformie przez Internet. Ponadto Regulamin w jego obowiązującej wersji może być w każdej chwili pobrany ze strony internetowej www.wrozka.tv oraz wydrukowany i/lub zapisany przez Użytkownika w postaci elektronicznej, o ile nośniki informatyczne Użytkownika na to pozwalają. Astroom Sp. z o.o. poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach w Regulaminie. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na proponowane zmiany, o czym może pisemnie poinformować Astroom Sp. z o.o. bez podania przyczyn w okresie 6 tygodni od uzyskania informacji o zmianach. Jeśli Użytkownik nie poinformuje o niewyrażeniu zgody na zmiany Regulaminu w powyższym terminie, uznaje się, że wyraził zgodę. Regulacje zawarte w tym ustępie mogą zostać zmienione tylko za pisemną zgodą Użytkownika.
 3. Stosunek umowny zgodnie z niniejszym Regulaminem dochodzi do skutku z chwilą rejestracji Użytkownika przez Internet lub podczas nawiązania rozmowy przez internet i utworzeniu konta Użytkownika przez Astroom Sp. z o.o..
 4. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od zawartej Umowy w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać najpóźniej w 10-tym dniu od dnia jej zawarcia pisemnie na adres Astroom Sp. z o.o. wskazany w § 1 ust. 1 lub drogą mailową na adres krzysztof@wrozka.tv. Uprawnienie to nie przysługuje jednak w razie skorzystania w tym terminie przez Użytkownika z usługi odpłatnej, jako świadczenia rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy oraz świadczenia, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone.

§ 3

Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest pośredniczenie przez Astroom Sp. z o.o. w nawiązaniu przez Użytkownika kontaktu z doradcami ezoterycznymi tj. Usługi Wrozka.tv. Doradcy ezoteryczni udzielają porad życiowych na podstawie wiedzy ezoterycznej. Astroom Sp. z o.o. zajmuje się wyłącznie prezentacją doradców ezoterycznych na Platformie oraz pośrednictwem między Użytkownikami a doradcami ezoterycznymi, poprzez umożliwienie kontaktu w aspekcie technicznym, tj. Internet lub inne środki komunikacji na odległość. Astroom Sp. z o.o. nie zajmuje się udzielaniem porad ezoterycznych; nie zapoznaje się też z poradami udzielanymi przez doradców ezoterycznych, ani tych porad nie sprawdza. Ocena jakości udzielanych porad należy wyłącznie do Użytkowników.
 2. Astroom Sp. z o.o., organizując działanie Platformy oraz przedstawiając Użytkownikowi aktualne oferty usług doradców ezoterycznych, nie może gwarantować stałego dostępu do tych usług. Doradcy ezoteryczni samodzielnie określają czas swojej pracy. Dostępność danego doradcy ezoterycznego jest każdorazowo ujawniana na Platformie przy użyciu odpowiedniego symbolu. Na podstawie umowy z Użytkownikiem Astroom Sp. z o.o. udostępnia techniczną możliwość kontaktu Użytkownika z danym doradcą ezoterycznym. Astroom Sp. z o.o. nie świadczy usług telekomunikacyjnych, dlatego nie może odpowiadać za wadliwość połączenia, jego niską jakość lub zerwanie, wynikłe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich. Astroom Sp. z o.o. nie sprawdza też tożsamości ani zdolności do czynności prawnych Użytkowników.
 3. Astroom Sp. z o.o. zwraca uwagę, że porady o charakterze ezoterycznym nie zastępują porad medycznych, psychologicznych, psychiatrycznych, prawnych, podatkowych, finansowych lub innych specjalistycznych porad udzielanych przez przedstawicieli wyspecjalizowanych grup zawodowych. Wszelkie informacje z tych dziedzin mają charakter wyłącznie wstępny i niewiążący oraz są oparte na wiedzy ezoterycznej. Doradcy ezoteryczni nie dysponują wiedzą specjalistyczną w innych dziedzinach. Działanie zgodnie z poradami w związku z tym następuje na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

§ 4

Usługi Astroom Sp. z o.o.

 1. Przedmiotem usług Astroom Sp. z o.o. jest stworzenie i oddanie do dyspozycji Użytkowników Platformy oraz, w sytuacji, gdy Użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z porad doradcy ezoterycznego, a doradca ezoteryczny zgodzi się na nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem, zapewnienie technicznej możliwości takiego kontaktu poprzez wybrane środki komunikacji.
 2. Wybór zakresu porad oraz usług na Platformie może być przez Astroom Sp. z o.o. poszerzany oraz zmieniany, w celu ich polepszania, dostosowywania do wymogów ustawowych lub dopasowywania do najnowszych rozwiązań technologicznych, przy założeniu, że odpowiada to interesom Użytkowników oraz Astroom Sp. z o.o.. Platforma pod względem technicznym jest oparta na istniejących rozwiązaniach technologicznych z uwzględnieniem możliwości zaplecza technicznego Astroom Sp. z o.o.. Platforma będzie w ramach potrzeby poddawana przeglądom technicznym oraz może być modernizowana; z powyższych powodów będzie dochodziło do ograniczenia dostępności Platformy lub jej całkowitego wyłączenia. Astroom Sp. z o.o. dołoży starań, by przerwy technologiczne były ograniczone do koniecznego minimum.
 3. Usługi Wrozka.tv są w pełni odpłatne; wyjątek stanowią rejestracja i utworzenie konta Użytkownika oraz dostęp do szczegółowych i wyczerpujących informacji o Platformie i do komentarzy o doradcach ezoterycznych, które Astroom Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom bezpłatnie. Podawaną przed rozmową cenę Usługi Wrozka.tv za jedną minutę lub wiadomość ustala Astroom Sp. z o.o.. Jeśli Użytkownik nie skorzysta z tego uprawnienia, obowiązuje nowy cennik Usług Wrozka.tv. Aktualny cennik Usług Wrozka.tv publikowany jest na stronie internetowej www.wrozka.tv. Obowiązek zapłaty za usługę odpłatną ciąży na Użytkowniku także wówczas, gdy osoba trzecia korzystała z Usług Wrozka.tv, wykorzystując jego dane dostępowe (nazwa Użytkownika, hasło), o ile nastąpiła to za zgodą Użytkownika lub w wyniku niezachowania przez niego należytej ostrożności.
 4. Astroom Sp. z o.o. respektuje różnice kulturowe i uczucia religijne osób trzecich, w tym Użytkowników i doradców ezoterycznych. Astroom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług Wrozka.tv osobom, które nie przestrzegają Niniejszego Regulaminu oraz Umowy lub działają na szkodę osób trzecich, w tym innych Użytkowników.
 5. Astroom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia Usług Wrozka.tv oraz przerwania połączenia, w którym Użytkownik wyraża treści o charakterze obscenicznym, pornograficznym, łamiące prawo lub dobre obyczaje, a także wszelkie treści, które mogą uchodzić za obraźliwe, potępiające i naruszające uczucia doradców ezoterycznych lub osób trzecich. W sytuacji, gdy Astroom Sp. z o.o. przerwie połączenie z powyższych powodów, opłata za dotychczasowe połączenie do chwili przerwania połączenia zostanie naliczona na zasadach ogólnych.
 6. Astroom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmówienia świadczenia Usług Wrozka.tv osobom będącym w stanie nietrzeźwym, upośledzonym umysłowo oraz niepełnoletnim. W sytuacji, gdy Astroom Sp. z o.o. przerwie połączenie z powyższych powodów, opłata za dotychczasowe połączenie do chwili przerwania połączenia zostanie naliczona na zasadach ogólnych.

§ 5

Zasady uczestnictwa

 1. W niniejszym paragrafie Regulaminu przedstawione są wybrane zasady uczestnictwa. Pozostałe aspekty, w szczególności kwestie techniczne, są dostępne na stronie internetowej www.wrozka.tv.
 2. Użytkowanie Usług Wrozka.tv dozwolone jest tylko osobom pełnoletnim i w pełni zdolnym do czynności prawnych. Usługi Wrozka.tv świadczone są głównie za pośrednictwem Platformy i wymagają dla większości tych usług rejestracji Użytkownika. Rejestracja jest bezpłatna i zapewnia Użytkownikowi utworzenie konta Użytkownika jak również dostęp do szczegółowych i wyczerpujących informacji o Platformie i do komentarzy o doradcach ezoterycznych.
 3. Przy rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych i zgodnych z prawdą informacji dotyczących żądanych danych oraz do bieżącego aktualizowania danych rejestracyjnych. Każdy Użytkownik może się zarejestrować na Platformie tylko raz. Wielokrotna rejestracja jest niedopuszczalna. Podjęcie takich prób może spowodować wykluczenie Użytkownika. Podczas rejestracji Użytkownik wybiera nazwę użytkownika i hasło, które powinno składać się co najmniej z 8 znaków i powinno zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Konto Użytkownika nie może być przenoszone na inne osoby ani udostępniane osobom trzecim. Jakiekolwiek korzystanie z niego w celach zarobkowych, a w szczególności licencjonowanie, przenoszenie lub sprzedaż usług Astroom Sp. z o.o. jest zabronione. Zawinione naruszenie powyższego zakazu prowadzi do natychmiastowego wykluczenia Użytkownika. Wszelkie dane dostępowe, w szczególności nazwa Użytkownika i hasło dla zarejestrowanych Użytkowników, należy przechowywać w taki sposób, by były one niedostępne dla osób trzecich. W razie podejrzenia, że dane te weszły w posiadanie osoby niepowołanej, Użytkownik obowiązany jest powiadomić o tym Astroom Sp. z o.o. niezwłocznie na piśmie, drogą mailową lub telefoniczną. Każdy Użytkownik ponosi co do zasady odpowiedzialność za wszelkie działania dokonywane z wykorzystaniem jego konta Użytkownika. Odpowiedzialność ta wyłączona jest wówczas, gdy Użytkownik nie ponosi winy za nadużycie jego konta lub gdy nie naruszył obowiązku dochowania staranności.
 4. Użytkownicy mogą zgłaszać swoje opinie lub oceny poszczególnych doradców ezoterycznych bezpośrednio telefonicznie po zakończeniu rozmowy lub za pośrednictwem swojego konta na stronie www.wrozka.tv. Astroom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ich upublicznienia na Platformie po ich redakcyjnym opracowaniu. Użytkownik powinien zgłosić Astroom Sp. z o.o. informacje o wszelkich błędnych poradach, w szczególności, gdy doradca ezoteryczny narusza postanowienia § 4 ustęp 4 oraz § 5 ustęp 5-6 niniejszego Regulaminu; odpowiednie zawiadomienie powinno nastąpić w postaci elektronicznej (e-mail) na adres krzysztof@wrozka.tv albo pisemnej na adres Astroom Sp. z o.o. wskazany w § 1 ustęp 1.
 5. Korzystanie z Usług Wrozka.tv może odbywać się wyłącznie w ramach obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Użytkownik w czasie rozmowy z doradcą ezoterycznym nie może wypowiadać treści naruszających prawa osób trzecich.
 6. Użytkownikowi zabrania się zawierania z doradcami ezoterycznymi umów wykraczających poza ofertę Astroom Sp. z o.o.. W szczególności Użytkownicy nie powinni zawierać z doradcami ezoterycznymi odrębnych porozumień w sprawie świadczenia usług doradztwa ezoterycznego realizowanych poza Platformą.

§ 6

Dane osobowe

 1. Astroom Sp. z o.o. chroni dane osobowe i poufne Użytkowników oraz zobowiązuje się do respektowania ich prywatności. Astroom Sp. z o.o. przestrzega przepisów polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane, w tym zbierane, utrwalane, przechowywane oraz wykorzystywane, o ile jest to niezbędne do realizacji Umowy lub rozliczenia należności wynikających z Umowy oraz o ile na to pozwalają lub nakazują to stosowne przepisy; każde inne przetwarzanie danych osobowych nastąpi za zgodą Użytkownika. Korzystanie z Usług Wrozka.tv wymaga podania przez Użytkownika danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, o ile niezbędne adres e mail, numer telefonu, data urodzenia oraz informacje o rachunku bankowym lub karcie płatniczej. Wszelkie dane osobowe oraz dane utworzone podczas korzystania z usług (dane Użytkownika) będą chronione przez Astroom Sp. z o.o. oraz podmioty z nim współpracujące (takie jak poczta, w celu wykonania usługi).
 3. Dane osobowe podane Astroom Sp. z o.o. przez Użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty współpracujące z Astroom Sp. z o.o., o ile jest to zgodne z ustępem 2 niniejszego paragrafu.
 4. Podając dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie wskazanym w § 6 ust. 2. Użytkownik jest uprawniony do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez oświadczenie złożone Astroom Sp. z o.o. w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (e-mail). W sytuacji wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Astroom Sp. z o.o. będzie uprawnione do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Użytkownik ma prawo każdorazowego wglądu w swoje dane osobowe oraz ich zmiany.
 5. Astroom Sp. z o.o., jeśli wyrazi na to zgodę Użytkownik, może korzystać z danych kontaktowych Użytkownika do przekazywania mu informacji marketingowych, dotyczących ofert specjalnych Wrozka.tv oraz innych usług oferowanych przez Astroom Sp. z o.o. i podmioty z nim współpracujące.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez Astroom Sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem może odbywać się poza granicami Polski.
 7. Wszelkie zażalenia jak i uwagi krytyczne mogą być kierowane do Astroom Sp. z o.o. na adres e-mailowy wskazany na stronie internetowej jak i poprzez dostępne tam formularze.
 8. Pobranie strony internetowej www.wrozka.tv na urządzeniu Użytkownika może spowodować, że pewne informacje oraz preferencje w formie tak zwanych cookies zostaną zapisane w pamięci danego urządzenia. Tak zwane cookies służą między innymi do tego, aby stronę internetową przy każdym jej otwarciu dopasować do potrzeb i zainteresowań osoby odwiedzającej; cookies umożliwiają także zapisanie nazwy użytkownika. O ile Użytkownik nie życzy sobie, by strona www.wrozka.tv była za każdym razem rozpoznawana, przeglądarka internetowa powinna zostać tak ustawiona, by blokowała zapamiętywanie cookies albo zapamiętywanie następowało po uprzedniej zgodzie Użytkownika.
 9. Astroom Sp. z o.o. upoważnia Doradcę do rejestracji Użytkowników i pobrania ich danych osobowych, niezbędnych do rejestracji oraz wprowadzenia danych do systemu informatycznego na platformie Wrozka.tv.
 10. Doradca nie może wykorzystywać zarejestrowanych danych osobowych na własny użytek do celów innych niż wskazanych przez Astroom Sp. z o.o.. W szczególności nie może on zapisywać danych Użytkowników w miejscach innych niż portal Wrozka.tv.pl. Zabronione jest kopiowanie danych oraz ich sprzedaż.

§ 7

Opłaty za korzystanie z Usług Wrozka.tv

 1. Użytkownik ma obowiązek zapłaty za korzystanie z odpłatnych Usług Wrozka.tv. Cena podawana przed nawiązaniem połączenia stanowi cenę końcową za każdą rozpoczętą jednostkę czasową (np. minutę). Wysokość danej opłaty uzależniona jest każdorazowo od aktualnego cennika Astroom Sp. z o.o., który publikowany jest na stronie internetowej www.wrozka.tv.
 2. W celu korzystania z odpłatnych Usług Wrozka.tv Użytkownik musi w ramach swojego konta opłacić uprzednio wybrany przez siebie pakiet albo doładować konto określoną przez Użytkownika kwotą doładowania. Kwota doładowania wraz z ewentualną kwotą dostępną na koncie Użytkownika musi być wystarczająca na rozmowę o długości trwania co najmniej 1 minuty. Jeśli na koncie Użytkownika znajduje się kwota niewystarczająca na co najmniej 1 minutę rozmowy, Użytkownik musi doładować swoje konto.
 3. Dostępne są następujące sposoby opłacenia Usług Wrozka.tv:

   1. korzystanie z Usług Wrozka.tv następuje poprzez uprzednie doładowanie konta Użytkownika przelewem bankowym za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego DOTPAY. Serwis rozliczeniowy DOTPAY obsługiwany jest przez spółkę DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000296790. Użytkowników oraz Astroom Sp. z o.o. obowiązują ogólne warunki handlowe spółki DotPay S.A., dostępne na stronie internetowej www.dotpay.eu. Dostęp do Usług Wrozka.tv możliwy jest z chwilą potwierdzenia prawidłowej realizacji zapłaty za pośrednictwem serwisu DOTPAY.
   2. korzystanie z bezpłatnych Usług Wrozka.tv następuje bez konieczności założenia i doładowania Konta.

  1. Każdy zarejestrowany Użytkownik może na Platformie w zakładce „Moja Wrozka.tv“ na zamieszczonym tam koncie sprawdzić szczegóły dotyczące usług doradczych, z jakich skorzystał na przestrzeni danego miesiąca kalendarzowego, jak również sumę pozostałych do dyspozycji środków pieniężnych. Rachunki przesyłane będą Użytkownikowi jedynie na wyraźne żądanie pocztą lub ewentualnie w wersji elektronicznej drogą mailową. Rachunki te będą rachunkami miesięcznymi, dostępnymi najwcześniej dziesięć dni po zakończeniu miesiąca.
  2. Astroo sp. z o.o. zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do Usług Wrozka.tv w przypadku, gdy wymagalna zapłata kartą kredytową nie uzyskała autoryzacji serwisu DOTPAY lub gdy w wyznaczonym czasie nie został dokonany przelew bankowy. Astroom Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane płatności lub czynności innego rodzaju, niezgodne z Ogólnymi Warunkami Handlowymi DOTPAY.
  3. W pozostałych przypadkach, nieuregulowanych w § 7 ustępie 4, w których wykonanie Usług Wrozka.tv nie jest możliwe, Użytkownik powinien skontaktować się z Astroom Sp. z o.o. pod adresem platnosci@Wrozka.tv.pl, powołując się na podany przez DOTPAY numer dokonanej transakcji płatniczej, z podaniem daty i rodzaju płatności, i załączając potwierdzenie dokonania płatności elektronicznej.
  4. Obowiązująca opłata za jednostkę usługi telefonicznej podana zostanie Użytkownikowi przed rozpoczęciem rozmowy i naliczana będzie co 60 sekund lub za każdą wysłaną do doradcy wiadomość. W wypadku rozmowy online naliczanie opłaty za każdą rozpoczętą jednostkę czasu rozpocznie się dopiero z chwilą udanego połączenia z doradcą ezoterycznym. Jeśli nie nastąpi połączenie z doradcą ezoterycznym, nie nastąpi naliczenie opłaty. Opłaty są naliczane za cały czas trwania rozmowy z doradcą ezoterycznym do zakończenia połączenia. Astroom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do różnicowania taryfy opłat w zależności od aktualnie oferowanej tematyki. W wypadku przesłania odpłatnej wiadomości do doradcy opłata jest naliczana w momencie wysłania tej wiadomości.
  5. Cena za wysłanie napiwku w czacie Wrozka.tv jest ustalana przez Użytkownika a opłata zostanie pobrana w momencie przekazania napiwku.
  6. Opłaty za wszelkie pozostałe możliwe usługi Astroom Sp. z o.o. podane zostaną Użytkownikowi przed skorzystaniem z usługi jako cena końcowa wraz z należnym podatkiem VAT za jednostkę.
  7. Użytkownik sam decyduje, czy i w jakim czasie skorzysta z Usług Wrozka.tv. Każdy pakiet za Usługi Wrozka.tv, którym doładowane zostanie konto Użytkownika, może być przez niego wykorzystany w dowolnym czasie.
  8. W przypadku uzasadnionej reklamacji Astroom Sp. z o.o. zwraca Użytkownikowi dokonane opłaty w zareklamowanej wysokości poprzez doładowanie konta Użytkownika. Merytoryczne reklamacje należy zgłaszać w ciągu sześciu tygodni od skorzystania z Usług Wrozka.tv na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres info@Wrozka.tv. Po upływie tego terminu naliczone opłaty uznaje się za zaakceptowane. Astroom Sp. z o.o. pouczy Użytkownika odrębnie co do skutków nieterminowych reklamacji. Astroom Sp. z o.o. oceni zasadność reklamacji z merytorycznego punktu widzenia i z uwzględnieniem regulacji ustawowych oraz niniejszego Regulaminu.

§ 8

Odpowiedzialność Astroom Sp. z o.o.

 1. Astroom Sp. z o.o. odpowiada tylko za szkody związane ze świadczonymi Usługami Wrozka.tv, tj. z oddaniem do użytku Użytkowników Platformy oraz z pośredniczeniem w aspekcie technicznym w nawiązaniu kontaktu z doradcami ezoterycznymi, jeśli szkody te powstają na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Astroom Sp. z o.o., jego organów lub pełnomocników albo osób, którym Astroom Sp. z o.o. powierzyło wykonanie czynności. Odpowiedzialność Astroom Sp. z o.o. w innym zakresie jest wyłączona z zastrzeżeniem poniższych ustępów niniejszego paragrafu.
 2. Astroom Sp. z o.o. nie odpowiada za informacje i porady udzielane w ramach świadczenia Usługi Wrozka.tv. W szczególności Astroom Sp. z o.o. nie odpowiada za wszelkie konsekwencje, w tym szkody powstałe na skutek porad udzielanych przez doradców ezoterycznych.
 3. Informacje dotyczące doradców ezoterycznych mają tylko charakter wstępny. Astroom Sp. z o.o. dołoży starań, by informacje przedstawiane na Platformie były prawidłowe i możliwie najbardziej aktualne.
 4. Astroom Sp. z o.o. umieszczając linki do stron internetowych osób trzecich dokłada wszelkich starań przy ich wyborze. Astroom Sp. z o.o. nie odpowiada jednak za ich treść. Za sprzeczne z prawem, błędne, wprowadzające w błąd informacje, a w szczególności za wszelkie szkody wynikłe na skutek skorzystania bądź nieskorzystania z takich informacji odpowiada wyłącznie administrator danej strony internetowej.
 5. Astroom Sp. z o.o. zasadniczo nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek zapoznania się z odpowiednimi informacjami, z niepełnego lub błędnego zapoznania się z takimi informacjami lub niezapoznania się z nimi, mimo że było to proponowane przez Astroom Sp. z o.o..
 6. Powyższe ustępy nie wyłączają odpowiedzialności Astroom Sp. z o.o. za szkody na osobie (życie, zdrowie, integralność cielesna) spowodowane przez Astroom Sp. z o.o., jego organy lub pełnomocników albo przez osoby, którym Astroom Sp. z o.o. powierzyło wykonanie czynności, oraz nie wyłączają również odpowiedzialności Astroom Sp. z o.o. za szkody spowodowane przez czyn umyślny lub rażące niedbalstwo Astroom Sp. z o.o., jego organów lub pełnomocników albo osób, którym Astroom Sp. z o.o. powierzyło wykonanie czynności.
 7. Wszelkie informacje o Usługach Wrozka.tv lub produktach zamieszczone na Platformie mają charakter niezobowiązujący i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Astroom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany, uzupełniania lub rezygnacji z całości lub części Usług Wrozka.tv jak i dokonywania wszelkich zmian na Platformie. Astroom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo czasowej lub ostatecznej rezygnacji z części lub całości Usług Wrozka.tv jak i elementów Platformy.

§ 9

Zwolnienie od roszczeń osób trzecich

Użytkownik zwolni Astroom Sp. z o.o. od wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z niniejszą umową, powstałych na skutek czynów zawinionych przez Użytkownika. Użytkownik poniesie koszty wynikłe z obrony jego praw. Na żądanie Astroom Sp. z o.o. Użytkownik dokona wszelkich czynności koniecznych do obrony Astroom Sp. z o.o. przed roszczeniami osób trzecich na koszt Użytkownika.

§ 10

Znaki towarowe i prawa autorskie

Wszystkie występujące na Platformie i ewentualnie chronione przez osoby trzecie znaki towarowe lub inne formy działalności twórczej chronione prawem autorskim podlegają bez ograniczeń przepisom odpowiednio obowiązującego prawa w zakresie ochrony znaków towarowych lub prawa autorskiego oraz prawa własności każdorazowo zarejestrowanego właściciela, względnie posiadacza takich praw. Nie należy jedynie na podstawie wskazania znaku towarowego lub utworu wyciągać wniosku, że znak towarowy lub utwór nie jest chroniony prawami osób trzecich. Wszystkie prawa, w szczególności prawo do sporządzania kopii, rozpowszechniania lub przekładu, w tym również przekładu fragmentów, pozostają wyraźnie zastrzeżone na rzecz Astroom Sp. z o.o.. Żaden fragment z treści zamieszczonych na Platformie – ani tekst, muzyka, video, strumień czy obraz, nie może być bez uprzedniego pisemnego zezwolenia właściciela strony reprodukowany czy też zmieniony na inną formę lub przetłumaczony na inny język. Wszelkie prawa do odtwarzania pozostają zastrzeżone na rzecz Astroom Sp. z o.o..


§ 11

Czas trwania Umowy

 1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub postaci elektronicznej na adres Astroom Sp. z o.o. podany na stronie. Ewentualne środki pieniężne pozostałe na koncie Użytkownika Astroom Sp. z o.o. pozostają własnością Astroom Sp. z o.o. i nie zostaną wypłacone Użytkownikowi po zakończeniu Umowy
 2. Astroom Sp. z o.o. może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednotygodniowego okresu wypowiedzenia. W sytuacji niezgodnego z Regulaminem korzystania z Usług Wrozka.tv oraz Platformy przez Użytkownika oraz gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik łamie Regulamin lub działa niezgodnie z prawem, Astroom Sp. z o.o. ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Postanowienie to nie narusza innych postanowień Regulaminu zastrzegających prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Astroom Sp. z o.o., jak i odpowiednich praw, wynikających z prawa cywilnego.

§ 12

Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać w terminie 14 dni w formie pisemnej na adres mailowy info@wrozka.tv Lub pisemnie na adres Astroom sp z o o ul. Wojska Polskiego 11, 70-470 Szczecin.
 2. Astroom Sp. z o.o. oceni zasadność reklamacji z merytorycznego punktu widzenia i z uwzględnieniem regulacji ustawowych oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, adres, adres e-mail, na który ma być przesłana odpowiedź na reklamacje zgodnie z życzeniem w zgłoszeniu reklamacyjnym, wskazania okoliczności, w związku z czym Użytkownik wnosi reklamację, podpis ( w przypadku wniesienia reklamacji pisemnej, oraz wskazanie sposobu odpowiedzi na reklamacje (pisemna czy lub poczta elektroniczną, odpowiedź w tym zakresie jest przesyłana na zgodnie z sposobem podany w reklamacji.
 4. Astroom Sp. z o.o. zastrzega 14-dniowy termin od otrzymania reklamacji do jej rozpatrzenia.
 5. W przypadku gdy w następstwie złożonej reklamacji spór nie został rozwiązany, Astroom Sp. z o.o. przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
  - zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej albo zgodzie na udział w takim postępowaniu,
  albo
  - odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej.
 6. Klient będący Konsumentem po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej w przypadku zgody Astroom Sp. z o.o. na skorzystanie z pozasądowego rozwiązania sporu ma możliwość:
  - zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  - zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy
 7. Adres strony internetowej podmiotu uprawnionego - Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie to: http://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/.
 8. Astroom Sp. z o.o. informuje o istnieniu platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), służącej do pozasądowego rozstrzygania sporów on-line między Astroom Sp. z o.o. a Klientem będącym konsumentem, o ile spór dotyczy usługi świadczonej drogą elektroniczną. Poniżej znajduje się łącze elektroniczne do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowa oraz Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 2. Astroom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zastrzeżeniem § 2 ustęp 2.
 3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieskuteczne, w szczególności stanie się niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Nieskuteczne postanowienia niniejszego Regulaminu zastąpi z mocy Umowy postanowienie dozwolone przez prawo, odzwierciedlające w najpełniejszym zakresie takie postanowienie nieskuteczne.
 4. Wszelkie spory wynikające z Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Użytkownika.